Kniha premien, I-ťing

Kniha premien, I-ťing, patrí k nejstarším knihám ľudského rodu. Tejto knihe sa venovali celé školy a generácie čínských filozofov, mysliteľov, básnikov ale aj vojvodcov. Jedna z nejstarších a určite aj najstálekších ľudských civilizácií zakládala svoje jednanie a svoje predstavy o svete práve na tejto knihe. V nej hľadali útechu a radu vladári, synovia nebies, ale aj prostý ľud. Literatúra vzťahujúca sa k nej vydá na celé knihovne. V čínskej tradícii je štúdium Knihy premien a všetkého čo s ňou súvisí považované za zvláštnu, veľmi rešpektovanú vedeckú a filozofickú disciplínu. To tak isto platí vo všetkých krajinách východnej Ázie. Aj Európa vedela pomerne dlho o tejto knihe, ale až v 20. storočí Knihu premien pojala do svojho duchovného života v pravom zmysle slova, ako poradcu a partnera o svojich ľudských veciach.

Jedným z popredných prekladateľov Knihy premien, I-ťing, bol Nemec Wilhelm. Jeho nemecký preklad bol transportovaný do ďalších západných jazykov, a stal sa živým textom modernej duchovnosti. Aj ďalší nemecký filozof Jung a jeho iniciativa zapojila i-ťingové myslenie do vtedy aktuálního hnutia hlbinnej psychológie. Fyzici nachádzajú v I-ťingu analógie genetických kódov najnovších molekulárnych teórií. Softwarové firmy ponúkajú numerologické programy založené na symbolickej sústave Knihy, ktorej korene sú staré viac ako tritisíc rokov.

Aj napriek tomuto všetkému ostáva Kniha premien textom, ktorý sa len pomaličku vzdáva svojich tajomstiev. Napriek svojej popularite a mnohostrannému vykladaniu a zverejňovaniu ostáva knihou, ktorej svedčí prostredie tichých krajín kontemplácie a ktorej pravým poslaním je byť druhom pomalých hovorov vo svete, ktorý sa viac pýta ako odpovedá, viac zvažuje ako posudzuje.

Svet Knihy premien je svetom obrazným, je to fiktívny svet obrazov a znamení, a preniknúť do neho a do jeho prežívania a využívania vyžaduje myšlienkovú prácu, sústredenie a prax.

Reč Knihy premien je rečou dialogickou a viesť poučný a účinný dialóg znamená ovládať stratégiu tohoto dialógu, kterého korene sú archetypiálne a mýtické.

V Knihe premien sa nachádza jediný zákon Univerza, ktorý je absolútny. Týmto zákonom je Premena – vytrvalý, nekonečný pohyb. Zákon Premeny je vlastný rovnako Knihe ako aj Svetu. Rozdiel je v tom, že Premeny Knihy majú ľudksy uchopiteľný rozmer. Zatiaľ čo Veľký Symbol (Ta Siang), nemá podobu a tvar, ktorý by bol viditeľný. Symboly Knihy premien tento tvar majú.

I-ťingové premeny sú na hranici mýtov a rozumu. V Mýtoch sú zjavované od Bohov, v Premenách sú zjavované géniami. Kniha je svet stvorený géniami. Kniha je svet, v ktorom už Bohovia nemali miesto, aj keď ich súvislosť s Premenami nechýba.

Čo vlastne čínsky géniovia, reprezentovaný legendárnym panovníkom Fu Sim objavili ? možno súradnice pohybu sveta v konflikte, súradnice pohybu sveta zjaveného ako Univerzum, ale skrytého v jeho častiach, v tých jeho častiach, ktorými sú veci, v mieste a udalostí v čase.

Čo vlastne čínsky géniovia vyjadrili ? ideálnu reflexiu zmyslu a významu Premien v znamení nevýslovných čiar a vzorcov, v kterých sledovali tvary a gestá vecí existujúucich.

Až potom starí králi, reprezentovaný prvými čouskými panovníkmi, vedeli vyjadriť reč a odkazy čiar a poslenie vzorcov.

Svet je všetkým, čo je udalosťou. Hexagram je udalosťou symbolických znamení Knihy. Hexagram je stretnutím trigramov Knihy na ceste.

 

 

Share This