Ľudia podľa prvkov

Ľudia podľa prvkov

 

Ľudia prvku Kov

 

Ľudia narodení v rokoch ovládaných kovovým prvkom majú taký chladný a rezolútny výzor, nakoľko to dovoľujú osobné znamenia. Vedie ich hlboké presvedčenie a sledujú svoje cile bez váhania. Sú schopní vynaložiť maximálne úsilie, aby uskutočnili svoje ambície a dosiahli, čo si zaumienili. Zameriavajú sa hlavne na úspech, o svojich rozhodnutiach nepochybujú.

Týchto ľudí sotva na niečo nahovoríte alebo ich ovplyvníte, aby zmenili názor. Keď sa už raz pre niečo rozhodli, vytrvajú pri tom napriek ťažkostiam, nevýhodám či počiatočným neúspechom. Bez ohľadu na to, aké nemenné a stále vlastnosti im dávajú znamenia, v ktorých sa narodili, živel kov ich ešte umocňuje. Preto im robí problémy preorientovať sa, keď sa okolnosti vyvinú v ich neprospech, vo svojej upriamenosti bývajú neraz až nerozumne zaťatí a neprispôsobiví.

Najradšej sami riešia, a vyriešia, svoje problémy, neznášajú cudzie zasahovanie do vlastných záležitostí a nestoja o nežiadanú pomoc. Sami si mapujú osud, upravujú cestu a vytyčujú si ciele zásadne bez pomoci zvonku.

Ľudia ovládaní kovom, i keď pôsobia neprístupne a chladne, bývajú neraz nabití elektrinou. Silné impulzy a tvorivú silu, ktoré vyžarujú, pocíti každý, kto sa s nimi dostane do styku, a im to pomáha presadiť žiadané zmeny a premeny.

Pudovo silne inklinujú k peniazom a k hromadeniu majetku. Využívajú túto náchylnosť, lebo vyhovuje ich nezávislému duchu a umožňuje holdovať náročným záľubám v prepychu, bohatstve a moci.

Aby boli naozaj úspešní, musia sa však naučiť kompromisom a netrvať príliš zanovito na tom, aby vždy presadili svoje. Často sú neústupčiví a dogmatickí, neraz schopní prerušiť aj dobré vzťahy len preto, že niekto nesplní ich želania alebo sa ochotne nepodriadi ich vôli.

 

 

Ľudia prvku Voda

 

Ľudia narodení v roku ovládanom vodným prvkom majú nadpriemerné komunikatívne schopnosti a uskutočňujú svoje predstavy ovplyvňovaním zmýšľania iných. Mysle ľudí sú pre nich plavidlom, ktorým sa dostanú od tvorivých myšlienok k pozitívnym činom. V podstate sú ovládaní sympatickými vibráciami, svoje city a pocity prejavujú v najväčšej možnej miere, akú im dovoľuje ich rodné znamenie zvieratníka.

Majú mimoriadny inštinkt všímať si veci, ktoré sa stanú dôležitými, a vedia presne odhadnúť výhodné možnosti pre budúcnosť. Uskutočňujú svoje želania podnecovaním a využívaním cudzieho nadania a vynaliezavosti. V zámeroch sú vytrvalí, ale nikdy nie dotieraví, takže nevzbudzujú dojem, že by niekoho zneužívali vo svoj prospech. Týmto správaním, podobne ako ich živel voda, dokážu pokojným, ale neúnavným snažením podomlieť i najodolnejšie balvany odporu. Pretože títo ľudia sa skôr vtierajú do priazne ľudí, než by ich chceli ovládať, vždy vedia odhadnúť ako, kedy a na koho sa obrátiť v príslušnej veci. Majú schopnosť každého presvedčiť, že túži práve po tom, čo si vlastne oni sami želajú, a tak dosahujú úspechy isto, ale nepriamou cestou. Nenútia nikoho, aby sa rozhýbal, skôr ho k tomu poháňajú.

Vďaka vrodenému zmyslu pre danosť situácie a prispôsobivosť sú premenliví ako ich živel. V negatívnom stave mávajú títo ľudia sklon k priveľkej ústupčivosti a volia si cestu najľahšieho odporu. V najhoršom prípade bývajú nestáli a pasívni, priveľmi závislí od cudzej pomoci. Takto sabotujú svoje základné schopnosti dosiahnuť vytýčené ciele. Aby uspeli a zmenili plány na skutočnosť, musia byť sebaistejší a používať svoju nesmiernu presvedčovaciu schopnosť. Ostatní ľudia majú zvyčajne dosť rozumu na to, aby sa dali viesť ich intuíciou.

 

 

Ľudia prvku Drevo

 

Ľudia narodení v priaznivom znamení dreveného prvku si cenia etiku, majú vysokú morálku a značnú sebadôveru. Poznajú pravú hodnotu vecí a disponujú širokým, rôznorodým okruhom záujmov. Ich expanzívna a kooperatívna povaha im dovoľuje podnikať vždy vo veľkom. Skrývajú sa v nich činorodé výkonné osobnosti, vedia zatriediť a rozdeliť veci do správnych kategórií a pracovného poriadku. Pokrokovosť a veľkorysosť im umožňuje podujímať sa na veľké projekty, dlhodobé a náročné rozvojové úlohy alebo nákladné vedecké štúdiá – čo rozhodne nie je práca pre jedného.

Úspešne vedia presvedčiť ľudí, aby s nimi spojili svoje podniky i sily. Pri každej vhodnej príležitosti hneď rozširujú svoju činnosť i výrobný program, lebo sú za ustavičný rozvoj a obrodu. Vedia sa podeliť o každú odmenu získanú kolektívnou prácou so všetkými, ktorým právom patrí kus zo spoločného koláča. Vrodená dobroprajnosť, súcit a chápanie ľudskej mysle i konania im zabezpečia veľmi výhodné postavenia. Nájdu podporu i financie, kdekoľvek a kedykoľvek to potrebujú, lebo ľudia dôverujú ich schopnosti premeniť informácie a nápady na zisk.

Hlavným nedostatkom týchto ľudí je chuť odhryznúť si viac, než vládzu požuť, a hnať veci až na kriticky bod. Stáva sa, že nedokončia, čo začali, lebo si vopred nezabezpečili dosť potrebných prostriedkov. Ich plány sa potom môžu dostať do závozu, prípadne ich to unáša od jedného projektu k druhému bez uspokojivých výsledkov.

 

 

Ľudia prvku Oheň

 

Ľudia narodení v roku, ktorému vládne ohnivý prvok, prejavujú nadpriemerné schopnosti pre vodcovstvo, sú rozhodní a sebaistí. Majú v rámci svojho osobného znamenia maximálne nadanie podnecovať ľudí a premieňať myšlienky na činorodé skutky, pretože sú podnikavejší a konštruktívnejší ako ostatní príslušníci rovnakého znamenia. Milujú dobrodružstvá a novátorstvo, ochotne prijímajú sľubné nové myšlienky, tvorivosťou a originalitou sa pokúšajú ovládať iných. Neboja sa rizika, majú radi pohyb a skúmanie nových obzorov.

Sú to ľudia činu, milujú dynamické skutky i slová. Musia sa však držať na uzde, lebo ambície a prudkosť neraz v nich posilňujú egoizmus, a keď sa im želania nesplnia, bývajú sebeckí a netrpezliví. Čím väčšmi sa osoba so živlom oheň pokúša dosiahnuť svoje pomocou sily či násilia, tým viac naráža na odpor a nebezpečenstvo.

Všetci ohniví ľudia majú predpoklady stať sa víťazmi najväčšieho kalibru za predpokladu, že nájdu v sebe pochopenie pre názory iných, a kým pristúpia k činu, vypočujú si každého. Mali by si  pestovať kvality dobrého poslucháča a krotiť sklony k impulzívnosti. Mnohí z týchto ľudí, na vlastnú škodu, majú sklony hovoriť až priveľmi otvorene.

Ako ich živel oheň aj oni svojim teplom a jasom priťahujú ľudí a vedia byť veľkým prínosom pre tých, čo vyhľadávajú ich spoločnosť. Ohniví ľudia sa však môžu prejavovať aj deštruktívne a spôsobiť značné pohromy, keď svoju energiu správne nekontrolujú a neusmerňujú.

 

 

Ľudia prvku Zem

 

Ľudia narodení v zemných znameniach sú zameraní na funkčnejšie a praktickejšie záujmy. Majú vynikajúce deduktívne schopnosti, uprednostňujú stálu a spoľahlivú prácu, na ktorú môžu sústrediť všetku energiu. Vďaka predvídavosti a organizačným schopnostiam sú výkonnými plánovačmi a organizátormi. Maximálne zužitkujú všetky prostriedky, ku ktorým sa dostanú, a vo finančných záležitostiach prejavujú múdrosť i opatrnosť, podobne ako v spôsobe, ako si udržať peniaze. Sú inteligentní a veľmi cieľavedome usmerňujú iných, aby uskutočnili ich umne pripravené plány.

Ľudia patriaci k tomuto zvláštnemu živlu si radi udržujú veci v správnej perspektíve, sú od prírody obozretní. Zriedka zveličujú svoje výsledky, možnosti a očakávania. Úprimne vám vyložia svoje názory a vykreslia pravdivý obraz každej situácie bez príkras, úprav a čačiek. K ich najbežnejším chybám patrí nedostatok fantázie a až úzkostlivá starostlivosť o vlastné záujmy, ich pohľadu na život chýba akýkoľvek rozlet.

Dá sa však na nich spoľahnúť, že obdivuhodne zvládnu všetko, za čo nesú zodpovednosť, a bývajú veľmi disciplinovaní.

Share This